Vecné dary

Informácie pre darcov:

Ste firma alebo jednotlivec a chcete finančne podporiť ľudí, deti, alebo rodiny so zdravotným postihnutím a tak im dať šancu, pomoc a nádej na lepší život?
Staňte sa Partnerom programu a dosiahnite úspech priamo s nami a s ľuďmi, ktorí ho potrebujú najviac. Každý človek si zaslúži mať príležitosť pre svoj rozvoj a kvalitný život, tým skôr, keď má vo svojom živote zložitú prekážku v podobe postihnutia, alebo poúrazového stavu.

O poskytnutí daru vám vystavíme doklad, vo forme písomnej zmluvy alebo potvrdenia o prijatí daru. Informácie o prijatí a použití daru zverejňujeme vo výročných, prípadne tlačových správach. Plne však rešpektujeme právo darcu zostať v anonymite.

Číslo účtu pre darovanie vecných darov:  5061378376/0900    IBAN: SK 8909000000005061378376

Pravidlá pre prijímanie darov
- Darovaním sa rozumie situácia, keď je obdarovaná organizácia a dar je prijatý.
- Darcom môže byť fyzická alebo právnická osoba.

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o oblasť veľmi citlivú, ktorá podlieha aj špecifickým požiadavkám niektorých zákonných noriem, sú stanovené tieto pravidlá, ktoré jasne vymedzujú spôsob nakladania s darmi v organizácii a sú záväzné pre všetkých zamestnancov organizácie.

Občania môžu darovať zariadeniu finančnú hotovosť :

    1. prevodom na bankový účet 5061378376/0900
    2. poštovou poukážkou na bankový účet 5061378376/0900

Osoby poverené prijímaním darov

Finančné dary za občianske združenie RENONA Help Association je oprávnený prijímať štatutár zariadenia, poprípade osoby poverené štatutárom k prevzatiu daru.

Darovacia zmluva
Štatutár zariadenia uzatvára s darcom Darovaciu zmluvu. Darovacia zmluva je spracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží darca a jedno obdarovaný. Darovaciu zmluvu podpisuje štatutár zariadenia a v zariadení je riadne vedená evidencia darovacích zmlúv, ktorá je označená podľa kalendárneho roku, v ktorom boli vyhotovené.

Darovacia zmluva musí mať správne náležitosti:
- Zmluvné strany
- Predmet zmluvy
- Výška daru
- Spôsob poskytnutia daru
- Účel použitia

Dôsledne sa dohliada na to, aby bol dar použitý k stanovenému účelu a nedošlo k jeho zneužitiu, príp. je osobne štatutárom alebo jeho zástupcom kontrolovaný. Po prijatí daru dôjde k poďakovaniu darcovi – buď v ústnej alebo písomnej forme. V prípade súhlasu darcu dôjde k prezentácii a oznámení o darovaní daru v časopise zariadenia súbežne s poďakovaním.

Záverečné ustanovenia
Pravidlá pre prijímanie darov v podmienkach občianskeho združenia RENONA Help Association nadobúdajú účinnosť dňom ich podpísania, ich zmena alebo zrušenie je v kompetencii štatutára zariadenia.

Ak máte vybranú konkrétnu osobu, ktorej chcete váš finančný dar darovať, prosím použite variabilný symbol, ktorý bol pacientovi priradený.

Všetky darované finančné prostriedky sú v 100% výške odovzdané pacientom!

Chcete požiadať o finančnú pomoc?

Chceme a vieme pomôcť, kde treba a kde je vôľa. Naším zámerom je dať zdravotne postihnutým šancu, pomoc a nádej na lepší život. Výsledky nás ženú vpred. „Tak prečo zostať stáť?“ Pridajte sa k nám a dosiahnite úspech priamo s nami a s ľuďmi, ktorí ho potrebujú najviac. Každý človek si zaslúži mať príležitosť pre svoj rozvoj a kvalitný život, tým skôr, keď má vo svojom živote zložitú prekážku v podobe postihnutia, alebo poúrazového stavu.

Pomoc poskytujeme:
- rodinám s mentálne a telesne postihnutými deťmi,
- telesne postihnutým ľudom a ľudom s poúrazovým stavom,
- sociálne znevýhodneným ľudom a deťom s telesným postihnutím.

O tlačivo Žiadosť o finančnú pomoc môžete požiadať aj priamo:
- poštou: Renona Help Association, Nová 842/95, 919 25 Šúrovce
- e-mailom: info@rha.sk
- telefonicky: +421 33 593 6453

Každému pacientovi, ktorý požiada o finančnú pomoc bude na sekretariáte RENONA Help Association do 7 dní priradený špeciálny variabilný symbol.